مهدی داداش زاده

مهدی داداش زاده

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
6255

تیم های کاربر

Wolf team
ir wolf2

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :3 XP :6255
فصـــلی
رتبه :5 XP :850