آرمین

آرمین

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
1050

تیم های کاربر

WØLF

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :47 XP :1050
فصـــلی
رتبه :54 XP :120