شنتیا

شنتیا

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
950

تیم های کاربر

Ghost team

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :47 XP :950
فصـــلی
رتبه :122 XP :30