Sajad jalali

Sajad jalali

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
230

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :150 XP :230
فصـــلی
رتبه :93 XP :50