رضا برندک

رضا برندک

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
250

تیم های کاربر

pkp

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :116 XP :250
فصـــلی
رتبه :33 XP :250