پارسا رفیعی

پارسا رفیعی

پروفایل این بازی خور :

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :213 XP :160
رتبه :260 XP :40
فصـــلی
رتبه :129 XP :10