مجتبی جوان

مجتبی جوان

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
220

تیم های کاربر

TRF
pkp

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :127 XP :220
فصـــلی
رتبه :42 XP :180