پرهام

پرهام

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
30

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :298 XP :30
فصـــلی
رتبه :90 XP :20