سجاد نصرت

سجاد نصرت

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
550

تیم های کاربر

FBI team

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :74 XP :550
فصـــلی
رتبه :25 XP :390