هادی نخف زاده

هادی نخف زاده

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
30

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :287 XP :30
فصـــلی
رتبه :76 XP :30