NAJMEDDIN

NAJMEDDIN

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
1210

تیم های کاربر

Wolf team
AAO

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :40 XP :1210
فصـــلی
رتبه :89 XP :20