محمد نژاد

محمد نژاد

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
730

تیم های کاربر

AR
PUBG

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :67 XP :730
فصـــلی
رتبه :18 XP :470