محمدرضا رزاقی

محمدرضا رزاقی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
980

تیم های کاربر

ɴT『GAMING』

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :50 XP :980
فصـــلی
رتبه :48 XP :170