مهدی اسدی

مهدی اسدی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
320

تیم های کاربر

جانی ها
Zanjan game
tigers

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :123 XP :320
فصـــلی
رتبه :44 XP :160