محمد تاجکی

محمد تاجکی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
120

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :240 XP :120
فصـــلی
رتبه :58 XP :110