محمد مهدی صفری

محمد مهدی صفری

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
1550

تیم های کاربر

عباس بوعذار
ORS
KZS-
😐🤚
منچولباف
شاگردان استاد رستمی

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :24 XP :1550
فصـــلی
رتبه :15 XP :470