کورش سربوجاریان

کورش سربوجاریان

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
900

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :55 XP :900