عبدالله جعفری

عبدالله جعفری

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
190

تیم های کاربر

انتقام جویان

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :165 XP :190
فصـــلی
رتبه :56 XP :110