جواد امیدی

جواد امیدی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
60

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :288 XP :60
فصـــلی
رتبه :133 XP :10