امیر

امیر

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
330

تیم های کاربر

PUBG

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :101 XP :330
فصـــلی
رتبه :39 XP :320