ایلیا عظیمی

ایلیا عظیمی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
1590

تیم های کاربر

ORS
KZS-
OS
KZS
شاگردان استاد رستمی

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :23 XP :1590
فصـــلی
رتبه :11 XP :790