هادی بدری

هادی بدری

پروفایل این بازی خور :

تیم های کاربر

《OMEGA ♧WOLF 》

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :19 XP :2110
رتبه :547 XP :10
فصـــلی
رتبه :62 XP :70