فرزین سلیمانی

فرزین سلیمانی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
60

تیم های کاربر

COD.AF

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :296 XP :60
فصـــلی
رتبه :81 XP :40