Farbod

Farbod

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
1060

تیم های کاربر

Bad Brothers
Ua team

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :42 XP :1060
فصـــلی
رتبه :148 XP :10