امیر محمد بهرامی

امیر محمد بهرامی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
340

تیم های کاربر

KING

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :98 XP :340