عرفان رزاقی

عرفان رزاقی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
970

تیم های کاربر

Zanjan game
tigers

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :46 XP :970
فصـــلی
رتبه :13 XP :470