epsilon

epsilon

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
450

تیم های کاربر

Bang
206
Legends

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :95 XP :450
فصـــلی
رتبه :22 XP :380