Bad_boy

Bad_boy

پروفایل این بازی خور :

تیم های کاربر

pro team
قرمز و آبی
امیر و ابول
Pro team
پشمک ها
PCATS
noob team

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :4 XP :6355
رتبه :30 XP :1680
رتبه :50 XP :10
فصـــلی
رتبه :8 XP :980
رتبه :23 XP :560