امیرعطا چمن زاده

امیرعطا چمن زاده

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
155

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :160 XP :155

فعالیت های کاربر