امیرحسین امیرشکری

امیرحسین امیرشکری

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
280

تیم های کاربر

NOOB

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :107 XP :280