امیررضامحمدنژاد

امیررضامحمدنژاد

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
670

تیم های کاربر

AR
PUBG
PUBG

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :68 XP :670
فصـــلی
رتبه :14 XP :660