امیرمهدی فرساد

امیرمهدی فرساد

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
195

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :134 XP :195