علیرضا صمدی

علیرضا صمدی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
590

تیم های کاربر

bxAM

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :71 XP :590
فصـــلی
رتبه :73 XP :50