سید علیرضا میرغفوری

سید علیرضا میرغفوری

پروفایل این بازی خور :

تیم های کاربر

نرو سمیه
noob team
Ninjoker

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :11 XP :3085
رتبه :130 XP :210
رتبه :36 XP :100
فصـــلی
رتبه :33 XP :320