Alireza baghernezhad

Alireza baghernezhad

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
180

تیم های کاربر

T.A
Legendary

مقام های کاربر

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :180 XP :180