علی اکبری

علی اکبری

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
190

تیم های کاربر

CØD岗Ninja – Nikto
🎮😎Call of Duty😎🎮

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :168 XP :190