علی کرد

علی کرد

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
880

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :58 XP :880