ابوالفضل شیخ پور

ابوالفضل شیخ پور

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
20

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :307 XP :20