فرزان

فرزان

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
1810

تیم های کاربر

قاقی
BezGil

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :27 XP :1810
فصـــلی
رتبه :6 XP :850